İNSAN KAYNAKLARI İŞ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusu: Mutlu Avukatlık Ortaklığı
Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 35/2 B 1.Kat 34662 Üsküdar / İstanbul

İşbu Aydınlatma Metni ile, Mutlu Avukatlık Ortaklığı olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili yönetmelikleri kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istemekteyiz.

Biz, Mutlu Avukatlık Ortaklığı olarak; yerli ve yabancı müvekkillerimize, avukatlarımıza, diğer personellerimize, iş başvurusunda bulunan kişilere ve internet sitemizi ziyaret eden kişilere ait kişisel verilerin korunmasını önemsemekteyiz.

Mutlu Avukatlık Ortaklığı ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK’ya uygun olarak; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında yerine getirmiş olduğumuz her türlü hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçinde bulunan hukuken yetkili üçüncü kişilere aktarılabilecek ve KVKK ile mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklanabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması Usulü ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel verileriniz, Mutlu Avukatlık Ortaklığı veya Mutlu Avukatlık Ortaklığı adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitemiz, iş başvuru formaları, iletişim formaları, güvenlik amacıyla kaydedilen video kayıtları, personel giriş-çıkış kontrolü amacıyla turnike cihazına kaydedilen parmak izi, muhtelif sözleşmeler, yapılan iş sözleşmeleri, dilekçeler, müzekkereler, yapılan görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri, davaların takipleri veya icra takipleri süreçlerinde elde edilen her türlü araç ve belgeler, verilen danışmanlık hizmetleri üzerinden, Mutlu Avukatlık Ortaklığı tarafından her türlü iletişim kanalları aracılığı ile toplanmaktadır. Ayrıca personel ve misafir hatlarından gerçekleştirilen internet erişimleri yasal şart gereği 5651 sayılı kanun kapsamında log kaydı tutulmaktadır.

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Ortaklığımıza sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri; a) kimlik ve adres bilgisi gibi verilerinizin işlenmesinin mevzuat gereği zorunlu olması, b) Ortaklığımızdan hizmet almak için Ortaklığımız ile karşılıklı akdedeceğiniz sözleşmelerin kurulması ve ifası için zorunlu olması, c) Ortaklığımızın mevzuattan kaynaklanan dosya tutma, saklama ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması, d) Ortaklığımız ile aranızdaki sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarımızın korunması, kullanılması ve tesisi için zorunlu bulunmasıdır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Amacı

Kişisel verileriniz KVKK 4/2 maddesinde belirtilen ilkeler, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Avukat Meslek İlke ve Kuralları ile ilgili mevzuat tarafından öngörülen faaliyet çerçevesinde; Ortaklığımızın sağladığı hizmetlerden yararlanabilmenizi temin edebilmek, mevzuatın Ortaklığımıza yüklediği dosya tutulması, bilgi saklanması, raporlanması ve diğer yükümlülüklere uymak amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; yurtiçinde bulunan iş bağlantılarımıza, gerekli durumlarda personelimize, ifa yardımcılarımıza ve ilgili mevzuatta öngörülen durumlarda düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkemeler ile sair resmi makam ve mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK 11. Maddesi ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

Taleplerinizi Öne Sürerken Uyulması Gereken Usul ve Esaslar

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı, kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle, başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır şekilde "Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 35/2 1.Kat 34662 Üsküdar / İstanbul" adresine ıslak imzalı olarak posta yolu ile gönderebilirsiniz.

Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması, müracaatınızda kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması gerekecektir. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; -başvuruda bulunması gereken bilgi ve belgelere ek olarak- bu konuda özel olarak yetkili kılınmanız ve bu hususta usulüne uygun olarak yetkili kılındığınıza ilişkin evrakın tarafımıza ibrazı gerekecektir.